Search Icon one-austin
Globe Icon Slovakia Select Icon

Vyberte svoju polohu

Získajte informácie o spoločnosti Austin Powder, našich produktoch, službách, odvetviach a o tom, ako nás kontaktovať v regióne, ktorý vám najlepšie vyhovuje.

Slovak Select a Language

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Austin Powder Company ( “nás”, “my” alebo “naše”) prevádzkuje webové stránky http://austinpowder.com (ďalej len “Služba”).

Táto stránka vás informuje o našich zásadách týkajúcich sa zberu, spracovania a sprístupnenia osobných údajov pri používaní našich Služieb a zvolených možností, ktoré ste s týmito údajmi spojili.

Vaše údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a použitím informácií v súlade s týmito pravidlami / zásadami. Pokiaľ nie je v týchto Zásadách ochrany osobných údajov uvedené inak, majú pojmy používané v týchto Zásadách rovnaký význam ako v našich Zmluvných podmienkach, ktoré sú dostupné na adrese http://austinpowder.com

Definícia pojmov

služba

Pod pojmom Služba sa rozumejú webové stránky http://austinpowder.com, prevádzkované spoločnosťou Austin Powder Company.

osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje o žijúcej fyzickej osobe, ktorú je možné na základe týchto údajov (alebo na základe ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii, alebo ktoré pravdepodobne budeme mať k dispozícii) priamo alebo nepriamo identifikovať.

Údaje o používaní

Údaje o používaní sú dáta, ktoré sú automaticky zhromažďované a vytvorené buď pri použití Služby alebo zo samotnej infraštruktúry Služby (napríklad dĺžka návštevy webovej stránky).

Súbory cookie

Súbor cookie je časť údajov, ktorú môže Služba odoslať do prehliadača Užívateľa, ktoré môžu byť uložené v počítači Užívateľa ako anonymná značka, ktorá identifikuje počítač Užívateľa, avšak nie Užívateľa samotného. Užívateľa môže nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby ho upozornil ešte predtým, ako je súbor cookie uložený na zariadení, ktorým Užívateľ pristupuje k Službe.

Správca údajov (alebo Prevádzkovateľ)

Správcom údajov / Prevádzkovateľom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá (sama alebo spoločne s inými osobami) určuje účely a spôsob, akým sú alebo majú byť spracúvané akékoľvek osobné údaje.

Z hľadiska týchto zásad ochrany osobných údajov sme Správcom vašich osobných údajov.

Spracovatelia údajov (alebo sprostredkovatelia Služby)

Spracovateľom údajov (alebo poskytovateľom Služby) je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracováva údaje menom Správca údajov.

Aby sme mohli vaše údaje spracovať efektívnejšie, môžeme využiť služby rôznych sprostredkovateľov.

Subjekt údajov (Užívateľ)

Subjekt údajov je akákoľvek žijúca osoba, ktorá používa našu Službu a ktorá je predmetom spracovania osobných údajov.

Zhromažďovanie a využitie informácií

Aby sme vám mohli poskytovať našu Službu a zdokonaľovať ju, zhromažďujeme niekoľko druhov informácií na rôzne účely.

Druhy zhromažďovaných údajov

osobné údaje

Pri používaní našej Služby vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných informácií, ktoré môžu byť použité za účelom nadviazania kontaktu alebo identifikácia ( “osobné údaje”). Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • E-mailovú adresu
 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • Adresu, štát, kraj, PSČ, mesto
 • Súbory cookie a Údaje o používaní

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako je k Službe pristupované a ako je používaná ( “Údaje o používaní”). Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie ako napr. adresu internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ a verziu prehliadača, webové stránky našej Služby, ktoré navštívite, čas a dátum návštevy, čas strávený návštevou, jedinečné identifikátory zariadení a ďalšie charakteristická dáta.

lokalizačné údaje

Ak nám poskytnete súhlas, môžeme používať a uchovávať informácie o vašej lokalite ( “Miestne dáta”). Tieto údaje používame na poskytovanie špecifických funkcií, na zlepšenie a úpravu našej Služby.

V nastavení vášho zariadenia môžete pri používaní našej Služby službu určovania polohy kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Sledovanie a súbory cookie

Používame súbory cookie a podobné sledovacie technológie, pomocou ktorých sledujeme aktivity v rámci našej Služby. Uchovávame určité informácie.

Súbory cookie sú súbory s malým množstvom údajov, ktoré môžu obsahovať anonymné jedinečné identifikačné údaje. Súbory cookie sa do vášho prehliadača odosielajú z webových stránok a ukladajú sa vo vašom zariadení. Na zhromažďovanie a sledovanie informácií a zlepšovanie a analýzu našej Služby používame aj ďalšie technológie sledovania, napr. beacony, značky a skripty.

V rámci nastavení vášho prehliadača môžete odmietnuť všetky súbory cookie lebo zobraziť informáciu, kedykoľvek sa súbor cookie odosiela. Ak sa však rozhodnete odmietnuť súbory cookie, je možné, že určité funkcie našej Služby nebudú fungovať.

Príklady súborov cookie, ktoré používame:

 • Dočasné súbory cookie (tzv. “session cookies”). Dočasné súbory cookie používame pre prevádzkovanie našej Služby.
 • Súbory cookie s preferenciami/nastaveniami. Tieto druhy súborov cookie používame pre zapamätanie vašich preferencií a rôznych nastavení.
 • Bezpečnostné súbory cookie. Bezpečnostné súbory cookie používame na bezpečnostné účely.

využívanie údajov

Spoločnosť Austin Powder používa zhromaždené údaje na rôzne účely:

 • Na poskytovanie a údržbu našej Služby
 • Aby sme vás mohli informovať o zmenách v našej Službe
 • Aby sme vám umožnili podieľať sa na interaktívnych prvkoch našej Služby, ak máte záujem
 • Na poskytovanie zákazníckej podpory
 • K zberu analytických dát alebo cenných informácií, aby sme mohli vylepšiť našu Službu
 • Na monitorovanie využívania našej Služby
 • Na zisťovanie, predchádzanie a riešenie technických problémov

Právny základ pre spracovanie osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak pochádzate z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), právny základ pre zhromažďovanie a používanie osobných údajov opísaných v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Austin Powder závisí od typu osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a spracovávame, a na špecifických okolnostiach, za ktorých tieto dáta zhromažďujeme.

Spoločnosť Austin Powder je oprávnená na spracovanie vašich osobných údajov z týchto dôvodov:

 • Musíme plniť a dodržiavať zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli
 • Poskytli ste nám k tomu príslušné oprávnenie / súhlas
 • Spracovanie je v našom oprávnenom záujme a nenarušuje vaše práva
 • Dodržiavanie zákonných povinností

uchovávanie údajov

Spoločnosť Austin Powder bude uchovávať vaše osobné údaje iba na čas nevyhnutný na účely ustanovené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje v súlade s platnými zákonmi) alebo pri riešení sporov a presadzovaní dohôd a našich politík a predpisov.

Spoločnosť Austin Powder bude tiež uchovávať Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa zvyčajne uchovávajú po kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, kedy sú využívané na posilnenie bezpečnosti alebo k zlepšeniu funkčnosti našej Služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

prenos dát

Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenášané na počítače mimo váš štát, kraj či do inej jurisdikcie, kde sa môžu zákony na ochranu údajov líšiť od zákonov vašej jurisdikcie, a môžu byť v týchto počítačoch uchovávané.

Ak sa nachádzate mimo územia Spojených štátov Amerických a rozhodnete sa nám poskytnúť svoje osobné informácie, upozorňujeme, že všetky vaše dáta, vrátane osobných údajov, budú prenesené a spracované na území Spojených štátov.

Váš súhlas so zásadami ochrany osobných údajov a následné poskytnutie týchto informácií predstavuje súhlas s takýmto prenosom.

Spoločnosť Austin Powder podnikne všetky potrebné kroky na to, aby dokázala zabezpečiť, že sa s vašimi osobnými údajmi nakladá bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a že nedôjde k prenosu vašich osobných údajov do žiadnej organizácie alebo krajiny, ak neexistujú primerané kontrolné opatrenia, ktoré zabezpečia bezpečnosť vašich dát a ďalších osobných údajov.

sprístupnenie údajov

Sprístupnenie informácií vyšetrovacím a justičným orgánom

Za určitých okolností môže byť spoločnosť Austin Powder povinná sprístupniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo v reakcii na zákonnú žiadosť orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo orgánu verejnej moci).

Zákonné požiadavky

Spoločnosť Austin Powder môže vaše osobné údaje sprístupniť v dobrej viere, že takéto kroky sú nevyhnutné, aby bolo možné:

 • Dodržať zákonné povinnosti
 • Chrániť a obhajovať práva a majetok spoločnosti Austin Powder
 • Zabrániť prípadnému porušeniu v súvislosti s poskytovaní Služby alebo ho prešetriť
 • Chrániť osobnú bezpečnosť Užívateľov Služby alebo verejnosti
 • Zabezpečiť ochranu pred právnymi nárokmi, resp. zodpovednosťou

zaistenie bezpečnosti dát / údajov

Bezpečnosť vašich dát / údajov je pre nás dôležitá, ale majte vždy na pamäti, že žiadny spôsob prenosu dát na internete alebo elektronického ukladania dát nie je stopercentne bezpečný. Z tohto dôvodu, aj keď sa k ochrane vašich osobných údajov snažíme používať obchodne prijateľné prostriedky, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Naše stanovisko týkajúce sa možnosti “Do Not Track” (nesledovať) v súlade s kalifornským zákonom na ochranu súkromia online (CalOPPA)

Nepodporujeme požiadavka Do Not Track ( “DNT”). DNT je možnosť v nastaveniach, ktoré môžete zapnúť vo svojom webovom prehliadači, aby ste webovým stránkam odoslali informáciu, že nechcete byť sledovaní.

Predvoľbu DNT môžete zapnúť alebo vypnúť na stránke Preferencie alebo Nastavenia vo vašom webovom prehliadači.

Vaše práva na ochranu osobných údajov podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR)

Ak ste občanom krajiny patriace do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Spoločnosť Austin Powder si kladie za cieľ podniknúť primerané kroky, ktoré vám umožnia opraviť, zmeniť, odstrániť alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak si prajete získať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli vaše osobné údaje odstránené z našej databázy, kontaktujte nás prosím.

Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup k informáciám, ktoré o vás máme, na ich aktualizáciu alebo odstránenie. Kedykoľvek je to možné, môžete k svojim osobným údajom pristupovať, aktualizovať ich, alebo požiadať o ich vymazanie priamo v nastavení účtu. Ak tieto kroky nie ste schopní urobiť sami, kontaktujte nás, aby sme vám pomohli.
 • Právo na opravu. Máte právo na opravu vašich údajov, ak sú tieto údaje nepresné alebo neúplné.
 • Právo namietať. Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
 • Právo na obmedzenie. Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Máte právo dostať prehľad informácií, ktoré o vás uchovávame, v štruktúrovanom, strojovo čitateľnom a bežne používanom formáte.
 • Právo na odvolanie súhlasu. V prípadoch, kedy spoločnosť Austin Powder využíva tohto súhlasu pri spracovaním vašich osobných údajov máte tiež právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

Upozorňujeme, že vás môžeme požiadať o overenie totožnosti predtým, ako na tieto požiadavky zareagujeme.

Máte právo podať sťažnosť na zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte prosím tento úrad, alebo akýkoľvek iný úrad príslušný na reguláciu ochrany osobných údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

poskytovatelia Služby

Na uľahčenie našej Služby, poskytnutie Služby naším menom, vykonávanie ďalších súvisiacich služieb alebo pri analýze využívania Služby môžeme využiť tretej strany (spoločnosti či jednotlivca) – “poskytovateľa služby”.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom iba za účelom plnenia týchto úloh v našom zastúpení a sú povinné tieto údaje nezverejňovať a nepoužívať na žiadny iný účel.

analytika

Poskytovateľa Služby v podobe tretej strany môžeme využiť na monitorovanie a analýzu v rámci používania našej Služby.

Google Analytics

Služba Google Analytics je služba pre analýzu webových stránok poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá sleduje a hlási návštevnosť webových stránok. Google používa zhromaždené údaje na monitorovanie a monitorovania využívania našej Služby. Tieto dáta sú zdieľané s ostatnými službami Google. Google môže použiť zhromaždené dáta za účelom uvedenia týchto údajov do určitého kontextu a k personalizácii reklám v rámci vlastnej reklamnej siete.

Ak chcete sprístupnenie svoje aktivity v rámci Služby službe Google Analytics zrušiť, nainštalujte si doplnok prehliadača pre odmietnutie služby Google Analytics. Doplnok zabraňuje JavaScriptu služby Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie so službou Google Analytics o aktivite vašich návštev.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke Ochrana súkromia a zmluvné podmienky Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Odkazy na iné webové stránky

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované našou spoločnosťou. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na ich webové stránky. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov všetkých stránok, ktoré navštívite.

Čo sa týka obsahu, zásad ochrany osobných údajov, alebo postupu tretích strán a služieb, nemáme nad nimi žiadnu kontrolu a nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť.

súkromie detí

Naša Služba nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov ( “Deti”).

Vedome nezhromažďujeme osobné informácie týkajúce sa osôb mladších ako 18 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo svoje osobné údaje, kontaktujte nás prosím. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov

Čas od času môžeme aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. O týchto zmenách vás budeme informovať umiestnením nových Pravidiel ochrany osobných údajov na túto stránku.

Dáme vám vedieť prostredníctvom e-mailu, alebo zreteľného oznámenia v našej Službe skôr, než táto zmena nadobudne účinnosti a dôjde k aktualizácii “dátumu účinnosti” v hornej časti týchto zásad ochrany osobných údajov.

Odporúčame, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali a sledovali ich zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov vstupujú do platnosti a účinnosti v okamihu uverejnenia na tejto stránke.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky k Zásadám ochrany osobných údajov, kontaktujte nás:

Navštívte stránky na našom webe: https://austinpowder.com/unitedstates/contact/

Zavolajte nám: +1 (216) 464-2400

Napíšte nám na adresu: 25800 Science Park Dr., Cleveland, OH 44122, USA

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.