Search Icon one-austin
Globe Icon Sweden Select Icon

Välj din plats

Lär dig om Austin Powder, våra produkter, tjänster, branscher som serveras och hur du kontaktar oss i regionen som fungerar bäst för dig.

Swedish Select a Language

Säkerhet är vår första prioritet.

Det är personligt, det kräver engagemang, det är inte alltid bekvämt, men varje person som arbetar på Austin Powder vet att säkerhet aldrig är förhandlingsbart.

safety
Cancel

På Austin Powder vet vi att varje dag är en ny dag, med nya möjligheter och utmaningar.

För att uppfylla vårt åtagande ger vi våra medarbetare kvalificerad utbildning som bygger en kultur av noggrannhet och ansvar för sig själva och andra och vi ger dem befogenheter att stoppa alla aktiviteter som de anser osäkra. Lika viktigt är stödet från vår företagskultur för att fatta rätt säkerhetsmässiga beslut  i varje uppgift de gör. Det finns inget i vår verksamhet som är värt att en person blir skadad.

Vi ser varje person i vår verksamhet som en medlem av vår familj där alla ser efter sina familjemedlemmar.

Vårt engagemang för säkerhet har utvecklats sedan vi började 1833, för att idag inkludera såväl våra sprängtjänster på fältet som kraven vid våra tillverknings och lagringsanläggningar. Vi har samma säkerhetsnivå när vi kör, levererar eller underhåller vår flotta av fordon eller när vi hanterar vår utrustning för underjordsjobb. Vårt mål är att bli erkänd som den säkraste explosivtillverkaren, explosivleverantören och sprängtjänstförmedlaren i världen.

Vårt mål är att varje anställd ska lämna jobbet i slutet av dagen och kunna njuta av sin tid med sin familj och vänner därhemma.

 

 

Miljöpolicy

På Austin Sverige jobbar vi för att identifiera och leva upp till bindande krav från kunder och myndigheter. I vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. Alla inom företaget tar ett gemensamt ansvar för miljön och miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet. Vi bygger vårt miljöarbete på att alla medarbetare, kunder och samarbetspartners arbetar för samhällets långsiktiga utveckling. Vi åtar oss att skydda miljön och genom ett aktivt miljöarbete förebygger vi företagets negativa påverkan på miljön. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss och vi strävar alltid efter att förbättra vår miljöprestanda genom att aktivt arbeta med ett livscykelbaserat tänkande. Vi skall verka för att minska den negativa miljöpåverkan från transporter genom att minska onödiga körningar, packa ekonomiskt och använda oss av effektiva rutter.

Vi ska verka för att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:

 • Användningen av energi och material ska alltid vara effektiv.
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör
  vår verksamhet.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids – och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för
  att deras produkter ska vara så pass miljövänliga att de möter våra uppställda
  miljömål.
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Verka för att använda miljövänliga produkter/kemikalier.
 • Verka för att kunder ska välja våra mer miljövänliga produkter.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.

Kvalitetspolicy

Austin Sverige tillhandahåller en komplett serie av sprängmedel & sprängkapslar samt tillbehör för alla sorters sprängning. Vi erbjuder även teknik och sprängtjänster.
På Austin Sverige jobbar vi för att identifiera och leva upp till bindande krav från kunder och myndigheter. Vi ska göra allt vi kan för att tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt produkter av god kvalitet på utsatt leveransdatum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap. Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Därför erbjuder vi våra anställda kontinuerlig utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö. För att ytterligare öka företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet är det nödvändigt att kvalitetstänkandet genomsyrar hela organisationen. Var och en i organisationen ska ha kunskap om, att det endast är dennes beslut och handlande som påverkar kvaliteten på vårt arbete och våra tjänster, och att vi ständigt måste arbeta med att förbättra oss.

Detta innebär att:

 • Vi eftersträvar efter goda och långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Vi ständigt arbetar med att förbättra och utveckla våra processer och ledningssystem
 • Verksamheten ska leva upp till alla gällande regler och lagkrav inom kvalitetsområdet.
 • Vi sätter alla kunder, såväl interna som externa, i centrum för vårt agerande.
 • Vi strävar efter 0-fel i alla våra åtaganden gentemot våra kunder.
 • Uppträda ärligt och seriöst mot våra kunder och övriga intressenter.
  Kompetenta och medvetna medarbetare som känner till betydelsen av sina insatser för
  helhetsresultat och totalkvalitet.
 • Vi strävar efter en välutbildad, engagerad och flexibel personal.
 • Vi strävar efter att ständigt förbättra kvalitetssystemet och följa upp dess kvalitetsmål.
 • Vi är lyhörda på kundernas önskemål och behov.

VD

Joakim Stenvall

 • ISO 9001:2015

 • ISO 14001:2015

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Cancel
logo_white

AustinPowder.com uses cookies to deliver a more personalized, responsive experience.