Search Icon one-austin
Globe Icon Austin Detonator Select Icon

Zvolte si svou lokalitu

Zjistěte více informací o společnosti Austin Powder, našich produktech, službách a průmyslových odvětvích a zjistěte kontaktní informace na naše zástupce ve vašem regionu.

Czech Select a Language

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč Vám předkládáme tato pravidla zpracování osobních údajů?

V těchto pravidlech zpracování osobních údajů objasňujeme, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost Vašich osobních údajů, které nám poskytujete zasíláním svých životopisů. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký k tomu máme důvod, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaké je jejich zabezpečení.

Austin Detonator s.r.o. jako správce Vašich osobních údajů

Austin Detonator s.r.o., IČ: 25689916, se sídlem Jasenice 712, 755 01 Vsetín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 21745 je správcem Vašich osobních údajů. Být správcem znamená, že dodržujeme zásady zpracování osobních údajů a nakládáme s Vašimi osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou, rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracování Vašich osobních údajů a zajišťujeme důsledné zabezpečení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme nejmodernějšími technologiemi.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zasláním životopisu v elektronické podobě prostřednictvím našeho kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách www.austin.cz vyjadřujete souhlas mimo jiné s tím, aby Austin Detonator s.r.o. životopis uložila do své databáze potencionálních zájemců o zaměstnání v Austin Detonator s.r.o. nebo kterékoliv jiné společnosti, která je s ní majetkově či osobně propojena (zejména Austin Detonator Assembly s.r.o. a Austin Powder Service CZ s.r.o.). Zasláním životopisu nám poskytujete Vaše osobní údaje, které zpracováváme v rámci našeho personálního oddělení pro účely hledání nových zaměstnanců.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které ve svém životopise uvádíte. Níže příkladem vyjmenováváme některé z nich, nicméně to neznamená, že bychom zpracovávali všechny níže uvedené osobní údaje u každého uchazeče nebo že by tyto příklady byly vyčerpávajícím výčtem. Nedokážeme totiž předem plně vyjmenovat osobní údaje, které nám uchazeči o zaměstnání předávají ve svých životopisech.

 • jméno, příjmení
 • titul, vzdělání
 • trvalé bydliště, kontaktní adresa
 • státní příslušnost
 • datum a místo narození, rodné číslo
 • mateřský jazyk
 • rodinný stav
 • telefonní číslo, emailová adresa
 • řidičský průkaz
 • pracovní zkušenosti / informace o předchozím nebo současném zaměstnání
 • informace o evidenci na úřadu práce
 • fotografie (pokud nám je poskytnete jako přílohu Vašeho životopisu)
 • link k Vašemu profilu na sociální síti a jeho obsah
 • jazykové znalosti, odborné znalosti a profesní kvalifikace
 • posouzení osobnostních předpokladů

Z jakých důvodů Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze ze zákonných důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu případně v souvislosti s plněním smlouvy. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete tím, že nám životopis pošlete.

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření databáze možných zájemců o zaměstnání ve společnosti Austin Detonator s.r.o. nebo kterékoliv s ní propojené společnosti. Může se totiž stát, že nám pošlete životopis, nicméně vhodná pozice pro Vás nebude volná. My si však Váš životopis uložíme a pokud by se volná pozice vhodná pro Vás uvolnila, můžeme Vás kontaktovat. Osobní údaje jsou tak shromažďovány za účelem usnadnění efektivního procesu náboru pro nové uchazeče o zaměstnání.
Naše webové stránky Vám umožňují přiložit k životopisu také přílohy. Tyto přílohy nám poskytujete dobrovolně a osobní údaje v nich uvedené budou zpracovávány pouze za účelem posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici.

Od koho Vaše osobní informace získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme zejména přímo od Vás prostřednictvím Vašich životopisů. Někdy také osobní údaje získáváme od jiné třetí strany, například od Vašich příbuzných či známých, kteří k nám donesou Váš životopis nebo od Vašich bývalých zaměstnavatelů, pokud jste nám na ně poskytl kontakt za účelem získání referencí, případně z portálů pro uchazeče o zaměstnání.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Dle našich vnitřních směrnic zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu šesti měsíců. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány nebo uplyne uvedená doba, osobní údaje zlikvidujeme, a to tak, že Váš životopis spolu s osobními údaji smažeme ze všech našich databází.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nikomu nepředáváme vyjma majetkově či osobně propojených společností, kterým jsou poskytovány za stejným účelem a za stejných podmínek jako jsou uvedeny v této informaci.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace a přístup ke svým osobním údajům. Rovněž máte právo nás požádat, abychom opravili či vymazali Vaše osobní údaje nebo omezili jejich zpracování. Můžete také vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů nebo požádat o přenositelnost údajů. Upozorňujeme však, že nemusíme být vždy povinni vyhovět Vašemu požadavku na výmaz, omezení, námitku nebo přenositelnost údajů. Případ od případu budou prováděna posouzení našich právních povinností a výjimek z těchto práv. Máte právo se také obrátit svou žádostí, stížností či jiným podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete také kdykoliv odvolat, a to telefonicky na tel.č. 571 404 621 nebo emailem na adresu: gdpr@austin.cz. V takovém případě, nebude-li existovat zákonný právní důvod pro další zpracování osobních údajů, bude Váš životopis spolu s osobními údaji smazán ze všech našich databází.

Kontaktní údaje na zástupce správce

Máte-li dotazy ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na pověřeného zástupce Austin Detonator s.r.o. pro ochranu osobních údajů, pracovníka ochrany osob a majetku, tel. č. 571 404 616, e-mail: gdpr@austin.cz.

logo_white

AUSTIN

DETONATOR

Jsme tradičním výrobcem iniciačních systémů pro průmyslové trhací práce a disponujeme významnou technologickou a výzkumně-vývojovou základnou pro jejich výrobu a další rozvoj.

Visit Site

AUSTIN POWDER

SERVICE CZ

Austin Powder Service CZ aktivně zavádí nejmodernější technologie a výrobky pro trhací práce, jako laserové zaměřování, elektronické modelování a elektronické rozbušky.

Cancel
logo_white

Náš web využívá cookies.

Více informací